RE/MAX Obchodné podmienky

1. Pojmy

Realitnou kanceláriou RE/MAX sa rozumie každá fyzická alebo právnická osoba podnikajúca na území Slovenskej republiky v oblasti obchodu s realitami, ktorá je na základe zmluvy o franšíze zmluvne oprávnená k využívaniu systému RE/MAX. Každá realitná kancelária RE/MAX je nezávisle vlastnená a prevádzkovaná.

Realitným maklérom sa rozumie osoba vyškolená v rámci systému RE/MAX, nezávisle podnikajúca na území Slovenskej republiky, ktorá je zmluvne zaviazaná k niektorej z realitných kancelárii RE/MAX a na základe zmluvy s ňou je oprávnená na užívanie systému RE/MAX.

Klientom sa rozumie akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorej niektorá z realitných kancelárií RE/MAX alebo niektorý z realitných maklérov poskytuje realitné služby.

Zmluvou sa rozumie zmluva o poskytovaní realitných služieb (sprostredkovanie predaja či prenájmu nehnuteľnosti) uzavretá medzi konkrétnou realitnou kanceláriou RE/MAX a klientom.

2. Etický kódex

Realitné kancelárie RE/MAX a ich realitní makléri postupujú pri poskytovaní svojich služieb vždy v súlade so záujmami klienta a pri svojej činnosti sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky a Etickým kódexom RE/MAX Slovakia, ktorého celé znenie je zverejnené na web stránke www.re-max.sk.

3. Zmluva o poskytovaní realitných služieb

Realitné kancelárie RE/MAX a ich realitní makléri poskytujú realitné služby len na základe písomnej zmluvy. Všetky garancie a výhody poskytované klientovi v rámci systému RE/MAX sú podmienené uzavretím písomnej zmluvy.

4. Odmena

Za poskytovanie realitných služieb patrí realitným kanceláriám RE/MAX a ich realitným maklérom odmena (provízia) uvedená v zmluve o poskytovaní realitných služieb. Realitná kancelária RE/MAX a jej realitní makléri sú povinní bez vyžiadania klienta vystaviť a odovzdať mu riadny daňový doklad o vyúčtovaní odmeny (provízie), ktorý bude popri všetkých právnych náležitostí obsahovať aj príslušnú výšku DPH, ak je realitná kancelária RE/MAX platcom DPH. Odmena zahŕňa odmenu za sprostredkovanie predaja / prenájmu / nehnuteľnosti a zahŕňa minimálny rozsah služieb bez ohľadu na to, do akej miery boli v konkrétnom prípade klientom využité.

5. Postup pri predaji / prenájme a vzorové dokumenty

Popis štandardného postupu predaja / prenájmu / nehnuteľnosti a vzorové dokumenty sú uvedené na webových stránkach – TU.

6. Úschovy peňazí a depozitné účty

Realitné kancelárie RE/MAX a ich realitní makléri sú oprávnení ponúkať klientom len notársku úschovu kúpnej ceny nehnuteľnosti odporúčanú centrálou RE/MAX Slovakia. Realitné kancelárie RE/MAX majú povinnosť viesť samostatný bankový účet, na ktorom sú skladané prostriedky klientov, a to oddelene od účtu určeného pre bežnú prevádzku kancelárie.

7. Minimálny rozsah služieb (pri exkluzívnej/výhradnej zmluve)

a) prehliadka nehnuteľnosti a odporučenie kúpnej ceny/výšky nájomneho,
b) inzercia na web stránke www. re-max.sk, vypracovanie marketingovej stratégie za účelom propagácie nehnuteľnosti zahrňujúcej umiestnenie plachty.
c) zaistenie výpisu z katastra a katastrálnej mapy,
d) zaistenie prehliadok nehnuteľnosti so záujemcami,
e) uzavretie dohody o zložení blokovacieho depozitu s kupujúcim a prevzatie blokovacieho depozitu, zorganizovanie potrebných rokovaní zmluvných strán, ktoré sú nevyhnutné k uzatvoreniu zmluvy o notárskej úschove, prípadne zmluvy o zmluve budúcej kúpnej/nájomnej a zmluvy kúpnej/nájomnej, zaistenie úhrady,
f) príprava štandardnej zmluvnej dokumentácie (zmluva o zmluve budúcej kúpnej/nájomnej, kúpna/nájomná zmluva, návrh na vklad),
g) organizácia podpisu zmluvnej dokumentácie vrátane overenia podpisov,
h) podanie návrhu na vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti vrátane zaobstarania kolkov,
i) odovzdanie nehnuteľnosti vrátane odpočtu meradiel a vypracovanie odovzdávacieho protokolu.

8. Stav nehnuteľnosti

Realitné kancelárie RE/MAX ani ich realitní makléri nezodpovedajú za škodu, ktorá vznikne v prípade, že klient zamlčal alebo uviedol nepravdivé údaje ohľadom stavu nehnuteľnosti.

9. Informačná povinnosť

Realitné kancelárie RE/MAX a ich realitní makléri po celú dobu platnosti zmluvy pravidelne informujú klienta o stave objednaných služieb.

10. Reklamácie

Klient môže kedykoľvek využiť svoje práva podľa Reklamačného poriadku RE/MAX Slovakia, ktorého celé znenie je zverejnené na webových stránkach www.re-max.sk. Klient má právo kedykoľvek reklamovať kvalitu poskytovaných služieb u akejkoľvek realitnej kancelárie RE/MAX alebo na linke riaditeľstva RE/MAX Slovakia (info@re-max.sk alebo tel: 02/4924 4301). Realitné kancelárie RE/MAX sú povinné vždy sa riadiť Reklamačným poriadkom RE/MAX Slovakia a akúkoľvek pripomienku či sťažnosť klienta bez odkladu vybaviť.

11. Ombudsman

Realitné kancelárie RE/MAX a ich realitní makléri garantujú klientom nezávislé preskúmanie a posúdenie reklamácií prostredníctvom ombudsmana.

12. Identifikačná povinnosť

Realitné kancelárie RE/MAX sú v súlade so zákonom č.297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu, v platnom znení, povinnou osobou a ako také majú povinnosť vykonať identifikáciu klienta a identifikačné údaje po zákonom stanovenú dobu uchovať.