Aj Vy rozmýšľate o spolupráci s realitnou kanceláriou, ale neviete čo máte od tejto spolupráce očakávať? Bojíte sa prvého kontaktu prípadne osobného stretnutia s maklérom? V nasledujúcich riadkoch Vám vysvetlím ako vyzerá spolupráca s maklérom a realitnou kanceláriou RE/MAX pri predaji Vašej nehnuteľnosti.

1. Stretnutie s maklérom

Prvým krokom je dohodnutie si stretnutia. Účelom stretnutia makléra s klientom – predávajúcim je nábor nehnuteľnosti. Samozrejme, náboru predchádza predstavenie makléra a kancelárie, ktorú zastupuje, zisťovanie potrieb predávajúceho, stanovenie a definovanie vzájomných pravidiel, práv a povinností spoločnej spolupráce. Výsledkom dohodnutej spolupráce je podpísanie písomnej Zmluvy o sprostredkovaní predaja nehnuteľnosti. Takto podpísaná zmluva plní funkciu objednávky služieb v realitnej kancelárii RE/MAX. Po podpísaní Zmluvy o sprostredkovaní predaja nehnuteľnosti si maklér nehnuteľnosť nafotí a prejde s vami všetky informácie, ktoré zakomponuje do popisu.

2. Zalistovanie nehnuteľnosti do iListu

V tomto prípade iList predstavuje interný softvér všetkých maklérov a realitných kancelárii RE/MAX. Zalistovanie nehnuteľnosti je vlastne zaradenie nehnuteľnosti do systému a jej následné párovanie so zadanými dopytmi (objednávkami) celej siete RE/MAX. Pri zalistovaní sa dbá na správne a riadne vyplnenie všetkých kritérií akými sú nadpis a popis ponuky, nahratie vysokokvalitných fotografií atď.. Takto zalistovaná nehnuteľnosť sa následne vyexportuje na stránky RE/MAX a všetky ostatné realitné servery a portály.

3. Marketing nehnuteľnosti

Aplikovanie marketingu predstavuje aktívnu činnosť prezentácie nehnuteľnosti na internete, v tlačovej inzercii, vývesných tabuliach, umiestnenie reklamnej plachty atď.

4. Aktívne vyhľadávanie potencionálneho kupujúceho

Cielené zameranie sa na konkrétnu skupinu kupujúcich (rodiny s deťmi, dôchodcov, atď.). Osobné stretnutie s potencionálnym kupujúcim, prezentácia nehnuteľnosti, oboznámenie klienta s dôležitými faktami a zisťovanie jeho potrieb týkajúcich sa kúpy predmetnej nehnuteľnosti. Preverenie klienta s dôrazom na jeho finančnú schopnosť nehnuteľnosť kúpiť.

5. Vedenie kvalifikovanej obhliadky

Kvalifikovaná obhliadka nehnuteľnosti s klientom, jej profesionálna prezentácia. Zistenie úprimnej spätnej väzby zo strany potencionálnych kupujúcich. Oboznámenie majiteľa s priebehom a výsledkom obhliadky.

6. Rezervácia nehnuteľnosti

Spísanie Dohody o zložení blokovacieho depozitu alebo Rezervačnej zmluvy, prípadne Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve s kupujúcim. Stanovenie pravidiel obchodu, postupná príprava všetkých právnych dokumentov (Kúpna zmluva, Návrh na vklad vlastníckeho práva, Odovzdávajúco – preberací protokol, atď.). Súčasťou rezervácie nehnuteľnosti je zloženie rezervačného poplatku – depozitu na osobitný účet realitnej kancelárie RE/MAX. Zložený depozit predstavuje súčasť kúpnej ceny nehnuteľnosti a je jasným dôkazom vážnej vôle kupujúceho uzavrieť obchod a nehnuteľnosť kúpiť.

7. Informovanie predávajúceho

Oznámenie o zložení blokovacieho depozitu a podpísanie Dohody o zložení blokovacieho depozitu majiteľovi predávanej nehnuteľnosti. To platí v prípade, že podpísaná Dohoda o zložení blokovacieho depozitu je dvojstranná, t.j. podpísaná realitnou kanceláriou a kupujúcim.

8. Príprava dokumentov potrebných na uzavretie obchodu

Medzi tieto dokumenty patria predkupné a kúpne zmluvy, doklady potrebné pre banku v prípade financovania hypotekárnym úverom a iné.

9. Podpis Kúpnej zmluvy

Podpis Kúpnych zmlúv oboma zmluvnými stranami a úradné overenie podpisu predávajúceho. Počet exemplárov Kúpnych zmlúv závisí od počtu účastníkov zmluvného vzťahu. Každopádne sa vždy dva rovnopisy predkladajú pre potreby príslušnej správy katastra.

10. Podanie návrhu na vklad

Podanie Kúpnej zmluvy a Návrhu na vklad vlastníckeho práva na Okresný úrad, katastrálny odbor. Po zapísaní nového majiteľa na list vlastníctva dochádza k vyplateniu kúpnej ceny predávajúcemu.

11. Spôsob úhrady kúpnej ceny

a) Úhrada kúpnej ceny vkladom alebo prevodom na účet predávajúceho
b) Hotovosť (maximálne 15.000€ u fyzickej osoby – nepodnikateľa)
c) Notárska úschova
d) Vinkulovaný účet

Hlavným znakom notárskej úschovy alebo vinkulovaného účtu je, že sa na vopred stanovený čas obmedzuje právo kupujúceho disponovať s peniazmi ktoré na tento účet vložil.

Peniaze v prospech predávajúceho sú uvoľnené po predložení listu vlastníctva už s novým majiteľom – kupujúcim.

12. Popredajný servis

Odovzdanie nehnuteľnosti novému vlastníkovi. Vypracovanie Odovzdávajúco – preberacieho protokolu so zapísaním evidenčných čísel a stavov meračov elektriny, vody a plynu. Zabezpečenie prepisu energií (odhlásenie starého vlastníka a prihlásenie nového majiteľa u jednotlivých dodávateľov energií). Predposlednou povinnosťou dobrého makléra je odhlásenie starého a prihlásenie nového majiteľa u správcu bytového domu. Posledným úkonom je asistencia pri odhlásení starého a prihlásení nového vlastníka správcovi dane.

Autor:  Peter Kollár

Prihláste sa na odber noviniek a my Vám nový blog pošleme ako newsletter.

Zanechaj odpoveď